Aktuálne výzvy (február 2018)

by spravca

Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejňuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Poskytovateľ pomoci o.i. na svojom webovom sídle www.ia.gov.sk (kategória Dopytové projekty/Výzvy).

 

Komunikácia Poskytovateľa s potenciálnymi žiadateľmi sa po vyhlásení výzvy realizuje najmä prostredníctvom:

  • informačné semináre – po vyhlásení výzvy sú v rámci príslušnej výzvy v časti „Súvisiace správy a dokumenty“ zverejnené termíny konania informačných seminárov, a to vrátane prezentácie príslušnej výzvy a Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok
  • e-mailová adresa vyzvy@ia.gov.sk určená pre otázky potenciálnych žiadateľov k výzvam
  • často kladené otázky žiadateľov – FAQ (kategória Dopytové projekty/Často kladené otázky žiadateľov – FAQ).

 

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev je priebežne aktualizovaná a zverejnená tu.

 

Plánované výzvy sú uvedené v aktuálne platnom Indikatívnom harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zverejnené tu. Harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu termínu vyhlásenia výzvy uvedenej v harmonograme výziev o viac ako dva mesiace, príp. nastanú zmeny v uvádzaných údajoch. Bližšími informáciami ohľadne konkrétneho termínu vyhlásenia výzvy vo fáze tvorby (t.j. nastavenia konkrétnych podmienok poskytnutia príspevku vrátane oprávnenosti žiadateľov) a vyhlasovania disponuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje (https://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/sekcia-fondov-eu/).

Aktuálne je plánované vyhlásenie výziev:

 

Špecifický cieľ Názov výzvy Oprávnené územie Forma výzvy Dátum vyhlásenia výzvy Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ)
2.1.1 Pracovné miesta pre mladých menej rozvinutý región otvorená marec 2018 15 mil. EUR
3.1.1 Podpora pracovných miest menej rozvinutý región otvorená apríl 2018 5 mil. EUR
3.1.1 Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky menej rozvinutý región otvorená jún 2018 30 mil. EUR
3.2.1 Podpora splnenia kvalifikačných predpokladov opatrovateľov/opatrovateliek detí poskytujúcich starostlivosť o deti v oblasti sociálnych služieb menej aj viac rozvinutý región otvorená marec 2018 2 mil. EUR
3.2.1 Podpora starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb menej aj viac rozvinutý región otvorená december 2018 7 mil. EUR
4.1.2 Univerzálne navrhovanie tovarov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré slúžia širokej verejnosti menej aj viac rozvinutý región otvorená september 2018 2 mil. EUR
4.1.2 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. menej aj viac rozvinutý región otvorená december 2017 10 mil. EUR
4.2.1 Podpora opatrovateľskej služby menej aj viac rozvinutý región otvorená apríl 2018 34,05 mil. EUR

 

You may also like