Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

by spravca
Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve

 

Názov:                                            Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Schéma pomoci de minimis:      SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS

na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)

Výzva vyhlásená:                          09.10.2017       

Typ výzvy:                                      otvorená

Termíny uzavretia kôl výzvy:     15.01.2018, 28.03.2018, 15.06.2018

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 10 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny

 

Minimálna výška príspevku: 15 000 €

Maximálna výška príspevku: 150 000 €

 

Financovanie projektu:

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       organizácia štátnej správy zdroj EÚ ESF 85 0
ŠR 15
–       ostatné subjekty verejnej správy

–       obec /vyšší územný celok

–       mimovládna nezisková organizácia

zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
–       prijímateľ zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5
–       prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrady samosprávneho kraja
 • základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
 • štátne vzdelávacie inštitúcie
 • školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
 • inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
 • občianske združenie
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • mimovládne neziskové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku.

 

Oprávnenými cieľovými skupinami sú:

 • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
 • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami

pričom v prípade aktivity č. 2 sa za osoby patriace do vyššie uvedených cieľových skupín považujú

 • ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka
 • ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.

 

Oprávnené typy aktivít:

Aktivita č. 1: Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy

 • pod uvedeným typom aktivity sa rozumie podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti (od 3 rokov) scieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života;

Aktivita č. 2: Vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek/ rodičov s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a prípravu pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.)

 • pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek najmä s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky podporou flexibilných pracovných miest.

 

 

 

You may also like