Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

by spravca
Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve

 

Názov:                                            Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Schéma pomoci de minimis:      SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS

na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)

Výzva vyhlásená:                          09.10.2017

Typ výzvy:                                      uzavretá

Termín uzavretia výzvy:              02.04.2018

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 15 000 000 EUR, z toho 11 355 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 3 645 000 EUR pre viac rozvinutý región

 

Minimálna výška príspevku: 35 000 €

Maximálna výška príspevku: 300 000 €

 

Financovanie projektu:

Menej rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       organizácia štátnej správy zdroj EÚ ESF 85 0
ŠR 15
–       ostatné subjekty verejnej správy

–       obec /vyšší územný celok

–       mimovládna nezisková organizácia

zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
–       súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5
–       prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5

 

Viac rozvinutý región

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       organizácia štátnej správy zdroj EÚ ESF 50 0
ŠR 50
–       ostatné subjekty verejnej správy

–       obec /vyšší územný celok

–       mimovládna nezisková organizácia

zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR 45
–       súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40
–       prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
 • záujmové združenie právnických osôb
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • Slovenský Červený kríž
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • subjekty sociálnej ekonomiky.

 

Oprávnenými cieľovými skupinami sú:

 • deti
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani vzamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • nízkopríjmové domácnosti
 • osoby so zdravotným postihnutím
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

 

Povinná aktivita je:

Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

 • cieľom je podporiť inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti;
 • aktivita sa realizuje prostredníctvom dvoch povinných podaktivít (overovanie návrhu a externá evaluácia).

 

You may also like