Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

by spravca
Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve

 

Názov:                                            Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

Schéma pomoci de minimis:      SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS

na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)

Výzva vyhlásená:                          09.06.2017

Typ výzvy:                                      otvorená

Termíny uzavretia kôl výzvy:     21.09.2017, 30.11.2017, 31.01.2018, 30.04.2018

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

  • 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 100 000 EUR pre viac rozvinutý región

 

Minimálna výška príspevku: – €

Maximálna výška príspevku: 25 000 €

 

Financovanie projektu:

Menej rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       občianske združenia

–       neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby

–       nadácie

–       záujmové združenia právnických osôb

zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10

 

Viac rozvinutý región

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       občianske združenia

–       neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby

–       nadácie

–       záujmové združenia právnických osôb

zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR

 

45

 

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • občianske združenia v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby založené v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, nadácie založené v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
  • záujmové združenia právnických osôb založené v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov výlučne len právnickými osobami, a to bez zreteľa na ich charakter, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb.

 

Oprávnenými cieľovými skupinami sú:

  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
  • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme

pričom v tejto výzve sú to

  • zástupcovia a zamestnanci organizácií združujúcich osoby so zdravotným postihnutím alebo zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím.

 

Oprávnená aktivita je:

Vzdelávanie zástupcov osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

 

 

 

You may also like