Rozvoj sektorových zručností

by spravca
0 comment
Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve

 

Názov:                                            Rozvoj sektorových zručností

Schéma pomoci de minimis:      SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS

na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)

Výzva vyhlásená:                          21.12.2017

Typ výzvy:                                      otvorená

Termíny uzavretia kôl výzvy:     23.03.2018, 13.06.2018, 13.09.2018

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 10 000 000 € pre menej rozvinuté regióny

 

Minimálna výška príspevku: 25 000 €

Maximálna výška príspevku: 200 000 €

 

Financovanie projektu:

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 85 0
ŠR 15

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty.

 

Oprávnenými cieľovými skupinami sú:

 • uchádzač o zamestnanie (UoZ)
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ)
 • zamestnanec

 

Oprávnené aktivity:

 1. Aktivity zamerané na UoZ /ZUoZ

Aktivita 1 Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ /ZUoZ – povinná

Aktivita 2 Podpora rozvoja pracovných zručností UoZ /ZUoZ – dobrovoľná

 1. Aktivity zamerané na zamestnancov

Aktivita 3 Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov – povinná

Aktivita 4 Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov – dobrovoľná

 

V rámci špecifického cieľa 3.1.1 (Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby)

 • pre aktivity 1 a 2 sú oprávnené typy aktivít (podľa ich zamerania) „Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce“ a „Programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti IKT, napr. prostredníctvom osobitných aktivít na zvýšenie počtu odborníkov v oblasti IKT“
 • pre aktivity 3 a 4 je oprávnený typ aktivity „Programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti IKT, napr. prostredníctvom osobitných aktivít na zvýšenie počtu odborníkov v oblasti IKT“.

V rámci špecifického cieľa 3.1.2 (Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach) pre aktivity 3 a 4 je oprávnený typ aktivity „Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie na zmenené podmienky“.

 

You may also like