Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

by spravca
Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve

 

Názov:                                                          Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Schéma pomoci de minimis:      SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS

na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)

Výzva vyhlásená:                          03.11.2017

Typ výzvy:                                      otvorená

Termíny uzavretia kôl výzvy:     28.02.2018, 31.05.2018, 31.08.2018

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 1 000 000 €

 

Minimálna výška príspevku: 5 000 €

Maximálna výška príspevku: 100 000 €

 

Financovanie projektu:

Menej rozvinuté regióny

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       ostatné subjekty verejnej správy

–       obec /vyšší územný celok

–       mimovládna nezisková organizácia

zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
–       súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5
–       prijímatelia v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5

 

Viac rozvinutý región

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
–       ostatné subjekty verejnej správy

–       obec /vyšší územný celok

–       mimovládna nezisková organizácia

zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR 45
–       súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40
–       prijímatelia v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40

 

Oprávnenými žiadateľmi sú nasledujúce subjekty:

 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
 • záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
 • občianske združenia , ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou
 • nadácie, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou.

 

Za reprezentatívnu organizáciu sa na účely tejto výzvy považuje organizácia, ktorá minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy:

 • je zaregistrovaná
 • vo svojej zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom dokumente uvádza činnosti so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím.

 

Oprávnenými cieľovými skupinami sú:

 • osoby so zdravotným postihnutím (podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím)

Povinnou aktivitou je:

Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím

 • aktivita sa realizuje prostredníctvom 3 povinných podaktivít (výskum a vývojových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou, prezentácia na domácom trhu)

 

You may also like