Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

by spravca
Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve

 

Názov:                                                          Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Výzva vyhlásená:                          01.12.2016

Typ výzvy:                                      otvorená

Termíny uzavretia kôl výzvy:     15.02.2017, 05.05.2017, 13.09.2017, 31.01.2018, 31.05.2018

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

 • 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 4 000 000 EUR pre viac rozvinutý región

 

Minimálna výška príspevku: 25 000 €

Maximálna výška príspevku: 750 000 €

 

Financovanie projektu:

Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

–       štátne rozpočtové organizácie

zdroj EÚ ESF – MRR 85 0
zdroj EÚ ESF – VRR 50
ŠR – MRR 15
ŠR – VRR 50
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

–       obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

–       združenia obcí

–       vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

–       neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

–       nadácie

–       občianske združenia

–       cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností

–       Slovenský Červený kríž

zdroj EÚ ESF – MRR 85 5
zdroj EÚ ESF – VRR 50
ŠR – MRR 10
ŠR – VRR 45

 

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

 • štátne rozpočtové organizácie
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • združenia obcí
 • VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou
 • nadácie s udelenou akreditáciou
 • občianske združenia s udelenou akreditáciou
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou
 • Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; ďalej aj „zákon č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK“).

 

Oprávnenými cieľovými skupinami sú:

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Povinná hlavná aktivita je:

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

 • v rámci hlavnej aktivity si žiadateľ vyberá minimálne jednu z podaktivít 1 až 4, ktoré sú definované priamo vo výzve. Podaktivity 1 až 4 sa vykonávajú pre drogovo a inak závislých klientov, klientov ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti (napr. zneužívajúcich drogy, hrajúcich hazardné hry atď.) a členov rodiny a blízke osoby drogovo a inak závislých a ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o SPODaSK;
 • Podaktivita 5 Supervízia je oprávnená, iba ak sa realizuje najmenej jedna z podaktivít 1 až 4.

 

 

You may also like