by spravca

Najnovšie články

  Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

   

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve

   

  Názov:                                            Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

  Schéma pomoci de minimis:      SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS

  na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)

  Výzva vyhlásená:                          09.10.2017

  Typ výzvy:                                      uzavretá

  Termín uzavretia výzvy:              02.04.2018

   

  Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

  • 15 000 000 EUR, z toho 11 355 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 3 645 000 EUR pre viac rozvinutý región

   

  Minimálna výška príspevku: 35 000 €

  Maximálna výška príspevku: 300 000 €

   

  Financovanie projektu:

  Menej rozvinuté regióny

  Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
  –       organizácia štátnej správy zdroj EÚ ESF 85 0
  ŠR 15
  –       ostatné subjekty verejnej správy

  –       obec /vyšší územný celok

  –       mimovládna nezisková organizácia

  zdroj EÚ ESF 85 5
  ŠR 10
  –       súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci zdroj EÚ ESF 85 10
  ŠR 5
  –       prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 85 10
  ŠR 5

   

  Viac rozvinutý región

  Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
  –       organizácia štátnej správy zdroj EÚ ESF 50 0
  ŠR 50
  –       ostatné subjekty verejnej správy

  –       obec /vyšší územný celok

  –       mimovládna nezisková organizácia

  zdroj EÚ ESF 50 5
  ŠR 45
  –       súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci zdroj EÚ ESF 50 10
  ŠR 40
  –       prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis zdroj EÚ ESF 50 10
  ŠR 40

  Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
  • združenia miest a obcí
  • VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
  • záujmové združenie právnických osôb
  • poskytovatelia sociálnych služieb
  • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • občianske združenia
  • miestne akčné skupiny
  • nadácie
  • Slovenský Červený kríž
  • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
  • subjekty sociálnej ekonomiky.

   

  Oprávnenými cieľovými skupinami sú:

  • deti
  • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani vzamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET
  • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
  • nízkopríjmové domácnosti
  • osoby so zdravotným postihnutím
  • marginalizované skupiny, vrátane Rómov
  • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
  • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately
  • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
  • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
  • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

   

  Povinná aktivita je:

  Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

  • cieľom je podporiť inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti;
  • aktivita sa realizuje prostredníctvom dvoch povinných podaktivít (overovanie návrhu a externá evaluácia).

   

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve   Názov:                                            Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím Schéma pomoci …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve   Názov:                                            Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Výzva vyhlásená:                          12.01.2017 Typ výzvy:                                      …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve   Názov:                                                          Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Výzva vyhlásená:                          05.01.2017 Typ výzvy:                                      otvorená …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve   Názov:                                                          Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejňuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Poskytovateľ pomoci o.i. na svojom webovom sídle www.ia.gov.sk (kategória Dopytové projekty/Výzvy).   …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail