Európsky parlament

by spravca
0 comment

Európsky parlament je jedným zo siedmych orgánov Európskej únie a spolu s Radou Európskej únie prijíma legislatívne akty. Reprezentuje nás ako občanov Európskej únie a poslanci sú volení priamymi voľbami každých 5 rokov. Čo sa týka úplne prvých volieb do Európskeho parlamentu, tie sa konali už v roku 1979. Jednotliví poslanci sú zvolení na základe zásad pomerného zastúpenia v tajnej voľbe všetkými občanmi Európskej únie, no treba dodať, že jednotlivé volebné systémy sa líšia.

Parlament Európskej únie má presne 751 poslancov. Voliť ich môžu všetci občania Únie na území daného členského štátu. Sídlom parlamentu je Štrasburk, kde sa konajú plenárne zasadnutia, no ako taký parlament pracuje predovšetkým v Bruseli, kde sa konajú pravidelné výbory, schôdze politických skupín a pod. V Luxembursku sídli sekretariát. Čo sa týka základných právomocí Európskeho parlamentu, tie sú:

  • legislatívne,
  • rozpočtové,
  • kontrolné.

Do legislatívnej úlohy patrí prijímanie právnych predpisov, rozhodovanie o medzinárodných zmluvách, rozhodovanie o rozširovaní Európskej únie i hodnotenie pracovného programu Komisie. Úlohou rozpočtovej funkcie je zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu, čo sa uskutočňuje spolu s Radou Európskej únie. Poslednou funkciou je funkcia kontrolná, ktorá uskutočňuje pravidelnú kontrolu všetkých inštitúcií, volí predsedu Komisie, skúma petície občanov a pochopiteľne, že vykonáva kontrolu Komisie a Rady Európskej únie. Spomenuté tri funkcie musí parlament uskutočňovať pravidelne a pochopiteľne, že aj dôkladne, aby nedošlo k prípadným komplikáciám.

Pre občanov

Možno ste o tom nevedeli, ale aj Vy ako občan môžete zaslať pre Parlament Európskej únie petíciu, a to buď poštou alebo elektronicky. Tá sa môže týkať čohokoľvek, čo zapadá do právomoci Európskej únie. Ak by ste teda chceli niečo poznamenať, resp. nie ste spokojný s niečím konkrétnym, určite sa nebojte a zašlite petíciu.

Zdroj: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_sk

Autorské právo: elec / 123RF Reklamní fotografie

You may also like