Európska komisia

by spravca

Európska komisia má medzi všetkými inštitúciami nadnárodný princíp, tzn, že presadzuje záujmy Európskej únie ako celku. Jej založenie siaha až do 50. rokov 20. storočia, čiže za túto dobu sa postupne zdokonalila. Je výkonným orgánom Európskej únie, symbolizuje nadnárodný rozmer európskej integrácie a je oprávnená navrhovať právne predpisy. Okrem toho kontroluje dodržiavanie medzinárodných záväzkov a reprezentuje Európsku úniu navonok.

Funkcie Európskej komisie

Európska komisia sídli v Bruseli, má 28 komisárov, pričom každý z nich je z inej členskej krajiny. Funkčné obdobie komisárov je 5 rokov. Medzi hlavné funkcie Komisie patrí: výkonná moc Európskej únie, iniciovanie legislatívnych návrhov, podpora a rozvoj integrácie. Pri navrhovaní právnych predpisov sa Komisia snaží o reprezentáciu čo najširšieho pola záujmu, pričom sú jednotlivé návrhy dôkladne konzultované s verejnosťou. Navrhovanie právnych prepisov, ktoré nespadajú do oblasti výlučne právomoci Európskej únie, môže Komisia predniesť v prípade, že cieľ nejde dosiahnuť na národnú úroveň. V oblasti riadenia financovania politík Európskej únie, spadajú pod Komisiu výmenné pobyty Erasmus, no dlhodobé priority stanovuje pomocou finančného rámca. Taktiež dohliada na vynaloženie prostriedkov, ktoré boli zverené jednotlivým členským štátom.

Predseda Európskej komisie

Predseda Európskej komisie je volený Európskou radu, schvaľuje ho Európsky parlament a jeho funkčné obdobie je v dĺžke 5 rokov. Aby bol zvolený, potrebuje podporu väčšiny poslancov Európskeho parlamentu. Momentálne je predsedom Komisie Jean-Claude Juncker, ktorý určuje politickú agendu, obhajuje európske záujmy a na základe svojich práv môže uskutočňovať akékoľvek zmeny. Medzi jeho ciele patrí vytvorenie jednotného digitálneho trhu, vytvorenie spravodlivejšieho vnútorného trhu s posilnením priemyselnej základne, vytvorenie novej politiky v oblasti migrácie, snaha o rast zamestnanosti … Spomenuté ciele sú len niektoré zo strategických usmernení pre Úniu, ktoré boli predložené Európskej rade v roku 2014.

Zdroj: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_sk#zloženie

Autorské právo: paulgrecaud / 123RF Reklamní fotografie