Ciele Európskej únie

by spravca

Európa 2020 predstavuje stratégiu pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie. Znamená to, že cieľom tejto stratégie je hospodárska reformná agenda Európskej únie s výhľadom do roku 2020, čo je už zrejmé podľa samotného názvu. Táto stratégia nahradzuje Lisabonskú zmluvu, ktorej platnosť vypršala v roku 2010. Cieľom Stratégie 2020 je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý je založený na presných princípoch znalosti ekonomiky, bude udržateľný dlhodobo a bude podporovať začlenenie sociálne aj územné. Dalo by sa povedať, že ide o hlavnú stratégiu Európskej únie, ktorej plnenie bude mať široký dopad na hospodárske aj sociálne prostredie vo všetkých členských štátoch! Súčasťou Stratégie 2020 sú aj národné ciele, ktorých podstata spočíva v 5 hlavných a základných cieľoch. Poďme si predstaviť, o aké ciele vlastne ide.

5 základných cieľov

Prvým cieľom je dosiahnutie až 75% zamestnanosti bez rozdielu na to, či pôjde o mužov alebo ženy. Týka sa to ľudí od 20 do 64 rokov, bez ohľadu na to, či ide o mladých alebo starých ľudí, kvalifikovaných pracovníkov alebo pracovníkov s nízkou kvalifikáciou. Druhým cieľom je zlepšenie podmienok pre výskum, vývoj aj inovácie. Tretím cieľom je zníženie emisií plynov o 20% oproti roku 1990, zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 20% a posun k zvýšeniu energetickej účinnosti o 20%. Štvrtým cieľom je zlepšenie vzdelávania a snaha o zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky . Piatym a zároveň posledným cieľom je sociálne začlenenie a snaha o zníženie chudoby až o 20 miliónov! Spomenuté ciele sú pochopiteľne uvedené len v krátkosti, no ich podstata je vystihnutá veľmi presne. Či sa ciele podarí skutočne naplniť, je momentálne ťažké povedať, no dúfajme, že Európska únia je na dobrej ceste ich dodržať, a tým posilniť členské štáty ako jeden celok.

Zdroj: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm

Autorské právo: tribalium123 / 123RF Reklamní fotografie

You may also like